Valkenburg centrumplan
Actueel
Contact Print pagina
Ontwikkelfonds neemt de projecten portefeuille van Fahrenheit Projecten over
Download persbericht

 


 

Informatieavond bewoners Sint Pieterstraat 20-09-2010

Download verslag

 


 


Centrumplan nieuwsflits 1, september 2010


Download: Nieuwsflits 1, september 2010Bodemonderzoek Centrumplangebied en Oosterweg

In week 38/39 (20-09 tot 1-10) zal in het gehele centrumplangebied en rond de Protestantse Kerk aan de Oosterweg bodemonderzoek (boringen) plaatsvinden. De boringen hebben tot doel om de samenstelling van de funderingslagen te bepalen. De boringen kunnen voor overlast zorgen. Wij vragen hiervoor uw begrip.


De boringen worden uitgevoerd door Fransen Milieutechniek in opdracht van het milieukundig adviesbureau Oranjewoud BV. Dit bureau stelt op verzoek van de gemeente naar aanleiding van de bodemonderzoeken een rapport op, waarin de resultaten getoetst worden aan de wettelijke normen.
Samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Hart voor Valkenburg, fase 1, Winkelcentrum getekend

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul en Hurks Vastgoedontwikkeling zijn verheugd bekend te kunnen maken dat de samenwerkingsovereenkomst Centrumplan Hart voor Valkenburg fase 1, Winkelcentrum, op 9 juni 2010 ondertekend is. Namens de gemeente tekende Burgemeester Martin Eurlings de overeenkomst, namens Hurks Vastgoedontwikkeling directeur Erik Leijten.

In de overeenkomst zijn de afspraken en spelregels vastgelegd tussen de gemeente Valkenburg aan de Geul en Hurks Vastgoedontwikkeling voor de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe winkelcentrum. Tevens bevat de overeenkomst het schetsontwerp dat Hurks Vastgoedontwikkeling in samenwerking met AWG architecten heeft uitgewerkt en de kaders waarbinnen dit plan door Hurks Vastgoedontwikkeling zal worden gerealiseerd.

Het nieuwe centrumplan voorziet in de bouw van een parkeergarage van ca. 310 parkeerplaatsen, circa 5200 m² winkels en circa 45 woningen in de vorm van appartementen en stadswoningen. De verwachting is dat medio 2011 daadwerkelijk met de realisatie kan worden gestart.

De grondbieding van Hurks Vastgoedontwikkeling past prima binnen de ramingen van de gebiedsexploitatie, zoals door de gemeente Valkenburg aan de Geul opgesteld voor het Centrumplan Hart voor Valkenburg.

Op 17 juni 2010 zal behandeling van de samenwerkingsovereenkomst in de commissie SOB-EFT van de gemeente Valkenburg aan de Geul plaatsvinden. Op 29 juni 2010 wordt deze samenwerkingsovereenkomst ter finale vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Nadat de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst heeft vastgesteld kunnen de ontwerpen verder worden uitgewerkt en kan het verdere ontwikkelproces worden vormgegeven.

De gemeente Valkenburg aan de Geul zal samen met Hurks Vastgoedontwikkeling onverminderd krachtig inzetten op tijdige en heldere communicatie richting alle direct en indirect belanghebbenden binnen de Valkenburgse gemeenschap.

Inloopavonden centrumplan 15/16 juni, 19.00 - 21.00 uur, Lunchroom Botterweck

Centrumplan

Centrumplan

 

 


 


Gunning Centrumplan Hart voor Valkenburg aan Hurks vastgoedontwikkeling.

De gemeente Valkenburg aan de Geul is verheugd bekend te kunnen maken dat de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe centrumplan gegund is aan Hurks vastgoedontwikkeling. Het nieuwe centrumplan voorziet in de bouw van een parkeergarage van ca. 310 parkeerplaatsen, circa 5200 m² winkels en circa 45 woningen in de vorm van appartementen en stadswoningen.

Via een Europese aanbesteding is de marktpartij zorgvuldig geselecteerd. Hurks kwam met haar inzending als beste van vier marktpartijen uit de bus. Voor deze inzending heeft Hurks opnieuw samengewerkt met AWG uit Antwerpen. Afgelopen maandag 3 mei heeft Hurks tijdens een informatie- en kennismakingsavond haar visie op het winkelcentrum Valkenburg en het bijbehorende ontwerp toegelicht aan de gemeenteraad en de adviescommissie centrumplan. Op dinsdag 4 mei 2010 heeft het college van B&W van Valkenburg aan de Geul het definitieve besluit tot gunning
genomen.

De volgende stap is het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen Hurks vastgoedontwikkeling en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Op 29 juni 2010 wordt deze samenwerkingsovereenkomst ter finale vaststelling aan de
gemeenteraad voorgelegd. Nadat de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst heeft vastgesteld kunnen de ontwerpen verder worden uitgewerkt en kan het verdere ontwikkelproces worden vormgegeven. Er zal veel aandacht besteed worden aan de communicatie met de diverse
doelgroepen en belanghebbenden.

De verwachting is dat medio 2011 daadwerkelijk met de realisatie kan worden gestart.

Valkenburg aan de Geul, 4 mei 2010.


Concept Verkeersstructuur

In het kader van het centrumplan worden diverse voorstellen gedaan voor het terugbrengen van
cultuurhistorische elementen en het bebouwen van lege plekken in het centrum. De
herstelwerkzaamheden aan de vestingstad impliceren dat het historische centrum wordt afgesloten
voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit heeft onder meer consequenties voor de bevoorrading van de bedrijven.

Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van een ondergrondse parkeergarage en wordt de
voetgangerszone behoorlijk uitgebreid. Er zijn dus diverse voorstellen die een directe relatie hebben met de verkeerstructuur in het centrum. Dit betekent dat ook aan de bestaande verkeerstructuur een aanpassing moet worden gedaan. Dit alles zal zowel verkeerskundig, alsook milieutechnisch op een verantwoorde manier moeten gebeuren.

De gemeente vindt het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium zoveel mogelijk input te verzamelen. Daarom is ervoor gekozen om inloopmiddagen voor bewoners/direct belanghebbenden  te organiseren. Voor diegenen die niet in de gelegenheid waren de inloopmiddag te bezoeken is de mogelijk geboden om een aparte afspraak te maken.

In een tweede ronde is gesproken met een groot aantal (belangen)organisaties. Ook de door het College van B&W ingestelde Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg is geconsulteerd. Deze gespreksronde is half april 2010 afgerond. Het conceptplan wordt nu daarop verder aangescherpt.

De planning is om dit aangescherpte plan halverwege mei te bespreken in een collegevergadering. Na behandeling door het college zal er nog een algemene informatieronde volgen over deze plannen alvorens het plan definitief wordt vastgesteld. Dit rapport zal vervolgens als uitgangspunt dienen voor de verdere uitwerking van de centrumplannen, waaronder het ontwerp van de diverse straten binnen het plangebied.

Download concept verkeersstructuur

Voor meer informatie, opmerkingen en suggesties kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of contact opnemen met Jos Bauer, deelprojectleider communicatie centrumplan Hart voor Valkenburg.


 

Aanbesteding winkelcentrum

Onlangs is het nieuwe winkelcentrum Europees aanbesteed (stap 1: selectiefase). Omdat de wet toeziet op eerlijke concurrentie, zullen de spelregels en de informatie voor alle partijen hetzelfde moeten zijn. Daarom formuleren wij als gemeente een aantal uitgangspunten waaraan de aanbiedingen van de inschrijvers worden getoetst. Belangrijk voor ons is onder andere:

  • de beeldkwaliteit;
  • de prijs;
  • de visie op winkelen, wonen en verblijven;
  • hoe voorzien wordt in tijdelijke winkelruimten;
  • hoe het bouwproces voor publiek en ondernemers wordt ingericht;
  • de bereikbaarheid van de winkels die niet verhuizen;
  • de inrichting van tijdelijke routes en parkeervoorzieningen.

Ook is het van belang dat bij de aanbesteding er voldoende ruimte is voor de creativiteit en het ondernemerschap van de inschrijvers. Zo is het bij de aanbesteding van de A2 tunnel in Maastricht ook gegaan. Inschrijvers moeten worden uitgedaagd en dus moet er voor ons iets te kiezen zijn.

Valkenburg verdient het beste plan. Voordat echt de schop voor het winkelcentrum de grond ingaat, zal de bestemming van dit winkelgebied door de gemeenteraad moeten worden aange past. Hierbij horen vanzelfsprekend de wettelijke inspraak- en beroepsprocedures. Naast het voorgaande verwachten wij dat ruimtelijke procedures in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening in deelprojecten van het centrum kunnen worden opgestart, zoals bijvoorbeeld bij de bouw van hotel Croix de Bourgogne.Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in
haar vergadering van 19 januari 2010 besloten de Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg in te stellen.

De commissie adviseert rechtstreeks aan het college van B&W en heeft tot doel om de communicatie met en inbreng van vertegenwoordigers van belanghebbenden, bewoners en omwonenden te structureren. De commissie heeft een
adviserende rol bij de totstandkoming van de centrumplannen.

De commissie heeft de volgende taken:

  • inhoudelijk reageren op deelprojecten en projectideeën;
  • uitwisselen van ideeën en informatie over het Centrumplan Hart voor Valkenburg en aanverwante ontwikkelingen;
  • benoemen van aandachtspunten en oplossingen in relatie tot het Centrumplan Hart voor Valkenburg en aanverwante ontwikkelingen.


Samenstelling adviescommissie

De commissie bestaat uit een voorzitter, de secretaris en een evenredige vertegenwoordiging
van belangenorganisaties en inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Elke
belangenorganisatie wijst ten hoogste één vertegenwoordiger aan.

Download: Samenstelling adviescommissie

Reglement adviescommissie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft voor
deze Adviescommissie Centrumplan Hart voor Valkenburg een reglement vastgesteld.

Download: Reglement adviescommissie